Obchodní podmínky

Těší mě, že jste projevil/a zájem o mé služby a produkty. Zaplacením objednávky on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti” uživatel souhlasí s podmínkami uvedenými níže a zavazuje se dodržovat uvedená pravidla.

Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on line kurzů serveru svetlozdarma.cz je Petr Balšínek, se sídlem Pod Kopcem 94, 683 35 Letonice IČ: 73857921, nabízející služby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ a „Kupující”)

Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video lekcím na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serverech svetlozdarma.cz (dále jen „on line kurz“).

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Poskytovatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti“ poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu definovanou na webových stránkách Poskytovatele svetlozdarma.cz, a to bezhotovostně (tz. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti“.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením on-line kurzu, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla o ochraně autorských práv uvedených níže.

4.4 V případě, že bude uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo které je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k on-line kurzu odebrat. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.svetlozdarma.cz. Kupující objednává kupovaný předmět vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.svetlozdarma.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu kupovaný předmět on-line kurz „Po stopách energetické nezávislosti” včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.svetlozdarma.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

6.1. V registračním formuláři na webové adrese www.svetlozdarma.cz najde Kupující všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající je plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad bude Kupujícímu vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti“.

Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby

Všechny platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb

Online platební kartou nebo bankovním převodem elektronickou formou z několika bank.

7.3. Bonusy

Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu „Po stopách energetické nezávislosti” v průběhu on-line kurzu a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v níže definované lhůtě o vrácení peněz.

Garance vrácení peněz

8.1. Za své produkty Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání on-line kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to elektronickou formou zaslanou mailem na info@svetlozdarma.cz nejpozději do čtrnáctého dne ode dne objednání tréninku. Zaslaný mail musí obsahovat oscanovanou kopii faktury a prohlášení o odstoupení od smlouvy. Kupujícímu bude následně zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do třiceti dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a Prodávající potvrdí elektronicky zasláním mailu jeho přijetí zpět na adresu Kopujícího. Částka bude následně vrácena zpět bankovním převodem na účet Kupujícího. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zůstává přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smluvy v rámci čtrnástidenní garance vrácení peněz nemá nárok na žádné další bonusy.

Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do tří pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na účet Poskytovatele. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tz. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a Uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek Kupní cena a daňový doklad těchto podmínek.

9.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím emailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, žemu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou na info@svetlozdarma.cz.

5.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné nutné úsilí na odstranění technických problémů serveru Poskytovatele.

Ochrana autorských práv

10.1. On-line kurz „Po stopách energetické nezávislosti” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) přes které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti“. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil on sám.

Závěrečná ustanovení

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu budování osobní značky a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Realizace nastavení, úprav a instalace technologií zmiňovaných v on-line kurzu Poskytovatele je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení č. 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

11.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá výhradně elektronicky formou elektronické pošty přes schránku info@svetlozdarma.cz.

11.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.4.2015 a poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Věřím, že tyto podmínky definují vztah Poskytovatele a Uživatele přesně tak, jak je Poskytovatel a Uživatel vnímá a jak je dobrým mravem.

Pokud tedy s těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete pokračovat na objednávku on-line kurzu „Po stopách energetické nezávislosti“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *